GML INSURANCE AGENT LTD

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η GML INSURANCE AGENT LTD (εφεξής καλούμενη ως «Η Εταιρεία») είναι νομίμως εγγεγραμμένη ασφαλιστική εταιρεία πρακτόρευσης με αριθμό εγγραφής 5442 και διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες Γενικών Ασφαλίσεων σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα γραφεία της βρίσκονται στη Λεωφόρο Προδρόμου 37Β & Ιωάννη Γρυπάρη 2, Διαμ.102, 1090, Λευκωσία.

Στα πλαίσια των εργασιών της συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, το Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 125(1)/2018 καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο / γνωμοδοτήσεις /αποφάσεις / οδηγίες / εγκύκλιους που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατά καιρούς από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υφιστάμενοι πελάτες ή μελλοντικοί πελάτες της Εταιρίας, δικαιούχους ασφαλιστηρίων, εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα, προμηθευτές και συνεργάτες. Η παροχή των ιδίων προσωπικών πληροφοριών ή άλλου προσώπου τα οποία επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνεται στην ασφαλιστική σύμβαση ή σε περίπτωση υποβολής απαίτησης χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύναψης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης κατά τρόπο που επεξηγείται στη παρούσα Δήλωση Πολιτικής.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ:

Ο όρος Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, περιλαμβάνει κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε σχέση με τα δεδομένα αυτά όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διάθεση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή.

Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή ένα ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Ο όρος Προσωπικά Δεδομένα επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάποια ευαίσθητα δεδομένα (ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών) όπως για παράδειγμα τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός φυσικού προσώπου ή τυχόν ποινικές καταδίκες.

Η Εταιρία, επεξεργάζεται τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα πληρωμής, και τα δεδομένα ασφάλισης που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση συγκεκριμένης ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης, περιλαμβανομένων όπου απαιτείται ευαίσθητων δεδομένων. Παρόλο που τα δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται αφορούν την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης ή της διαχείρισης μιας δικαστικής ή εξωδικαστικής διαδικασίας που αφορά τους πελάτες της, ή τη διαχείριση έννομου δικαιώματος των πελατών της (π.χ. διαχείριση παραπόνου) επιδιώκει την αρχική γραπτή συγκατάθεση των πελατών της, για την επεξεργασία των δεδομένων τους, και όπου κρίνει αναγκαίο και συμπληρωματική συγκατάθεση.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, επάγγελμα, ταυτότητα/διαβατήριο, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια κ.α.
 • Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για τρίτους, οι οποίοι κατονομάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως μέρος της σύμβασης (π.χ. κατονομαζόμενοι οδηγοί σε ασφάλεια μηχανοκινήτου οχήματος).
 • Τραπεζικές πληροφορίες (π.χ. IBAN).
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τόσο ιατρικά όσο και ψυχικά όπως και πληροφορίες για προηγούμενα ατυχήματα, ασθένειες και θεραπεία αυτών.
 • Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενη οδική συμπεριφορά, όπως, βαθμοί ποινής, προηγούμενες απαιτήσεις ή ακόμη αν εκκρεμεί σχετική δικαστική διαδικασία.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη φύση του επαγγέλματος, το ασφαλιστικό ιστορικό καθώς και όλων των κατονομαζόμενων προσώπων με σκοπό η Εταιρία να αξιολογήσει τον κίνδυνο της ως ασφαλιστική εταιρία.
 • Πληροφορίες για το αντικείμενο, το οποίο η Εταιρεία παρέχει ή πρόκειται να παρέχει ασφάλεια (όπως για παράδειγμα το όχημά, το σκάφος, το σπίτι, τον κύκλο εργασιών κ.α. αναλόγως του προϊόντος ασφάλισης).
 • Πληροφορίες για την περιούσια (κινητή και ακίνητη), ό,τι βρίσκεται εντός αυτής και τυχόν υποθήκες που την επιβαρύνουν
 • Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, μέσω της χρήσης cookies.
 • Άλλες σχετικές πληροφορίες για την αποδοχή κινδύνων για τις οποίες θα γίνει αίτημα προς ασφάλιση.
 • Άλλες πληροφορίες που εσείς τυχόν δώσετε για το σκοπό εργοδοσίας ή συνεργασίας με την Εταιρία.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η Εταιρία συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα κυρίως μέσω των προτάσεων ασφάλισης, οι οποίες υποβάλλονται άμεσα ή έμμεσα (μέσω συνεργατών ή/και αντιπροσώπων) προς αυτήν ή, μέσω τηλεφωνικής ή κάθε άλλου είδους επικοινωνίας.
Περιπλέον, η συλλογή των Δεδομένων μπορεί να γίνει και από τρίτους, (δικηγόρους, ιατρούς, άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα) είτε από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ή όταν για παράδειγμα κάποιος σας κατονομάσει ως μέρος μιας πρότασης/Εταιρείας σύμβασης.

Πιο αναλυτικά τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν:

 • Μέσω τις συμπλήρωσης Προτάσεων Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών εγγράφων τα οποία υποβάλλονται προς την Εταιρία.
 • Μέσω επικοινωνίας τηλεφωνικής, με φαξ, SMS, και email.
 • Στα πλαίσια υποβολής παραπόνου ή απαίτησης.
 • Στα πλαίσια της υποβολής βιογραφικού για σκοπούς εργοδότησης ή συνεργασίας.
 • Από διαμεσολαβητές της Εταιρίας.
 • Από προμηθευτές και άλλους συνεργάτες της Εταιρίας.
 • Από άτομα τα οποία έχετε εξουσιοδοτήσει (μέλη της οικογένειας ή συνάδελφοι ή εργοδότες ή ασφαλισμένοι για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε τρίτους).
 • Από δικηγόρους ή ιατρούς / ιατρικά κέντρα.
 • Από εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, επιμετρητές ζημιών.
 • Από την Αστυνομία, Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή άλλες κυβερνητικές αρχές ή υπηρεσίες.
 • Από πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί.
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για:

 • Την εκτέλεση της μεταξύ της Εταιρίας και των πελατών της ασφαλιστικής σύμβασης, περιλαμβανομένων της εκτίμησης/αξιολόγησης αξιώσεων πελατών και τρίτων, καταβολής αποζημιώσεων, επίλυσης διαφορών, θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων, διαχείρισης παραπόνων, βεβαιώσεων παροχής ασφαλιστικών καλύψεων και τη παροχή βοήθειας.
 • Την γραπτή, ηλεκτρονική (περιλαμβανομένων και τηλεφωνικών μηνυμάτων) και προφορική επικοινωνία για σκοπούς παροχής εξυπηρέτησης.
 • Την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυση και διαχείριση άλλων εμπορικών κινδύνων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
 • Την πληροφόρηση σε ζητήματα που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη του κάθε ενός πελάτη (π.χ. καταστάσεις λογαριασμού, ημερομηνία λήξης ασφαλιστηρίου, απαιτήσεις νομοθεσίας κλπ) ή υποχρεώσεων του οι οποίες προκύπτουν από τους όρους της ασφαλιστικής του σύμβασης.
 • Σκοπούς αξιολόγησης ασφαλιστικών αναγκών και εκτίμησης κινδύνων.
 • Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των ασφαλιστικών υπηρεσιών της Εταιρίας.
 • Την διαχείριση αιτημάτων των πελατών περιλαμβανομένων και παραπόνων.
 • Την συμμόρφωση της Εταιρίας στους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές, δικαστικές αποφάσεις και άλλες νομικές διαδικασίες, για να απαντά σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Την διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής βάσης της Εταιρίας και άλλων ατόμων τα οποία της έχουν δώσει τα προσωπικά τους στοιχεία
  και πληροφορίες (π.χ. τρίτοι που αιτούνται αποζημίωση), των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρία, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης συγκατάθεσης, όπου απαιτείται).
 • Για τη διαφύλαξη και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας και για να προστατεύσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, των επιχειρηματικών συνεργατών της και να διασφαλίσει τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς και εκείνα των επιχειρηματικών συνεργατών της, των πελατών της ή άλλων ατόμων ή τρίτα μέρη.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ:

Η Εταιρία δεν κοινοποιεί δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα για λόγους αντίθετους από αυτούς για τους οποίους έχει δηλώσει ότι τα συλλέγει. Σε περίπτωση που αυτό πρόκειται να συμβεί η Εταιρεία θα σας πληροφορήσει σχετικά και θα ζητήσει εκ νέου γραπτή συγκατάθεση με τη περιγραφή του σκοπού μιας τέτοιας κοινοποίησης. Σε όλους όσους η Εταιρία κοινοποιεί δεδομένα, βεβαιώνεται για τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία τους και απαιτεί διαβεβαιώσεις / συμφωνία εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων αυτών. Για σκοπούς υποβοήθησης των λόγων (όπως πιο πάνω) για τους οποίους η Εταιρία συλλέγει τα δεδομένα, μπορεί αυτά να κοινοποιηθούν, αναλόγως της κάθε περίπτωσης, στους πιο κάτω:

 • Ελεγκτές
 • Υπηρεσία Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχημάτων
 • Διαχειριστές Ηλεκτρονικών Πληρωμών και διαχείρισης Πιστωτικών Καρτών (π.χ. JCC)
 • Συνασφαλιστικές Εταιρίες
 • Δικηγόρους, Ιατρούς
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και Εποπτικές Αρχές

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου φυσικής και ηλεκτρονικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Εταιρία προσδίδει μεγάλη σημασία στην επιχειρησιακή της συνέχεια και ανάκαμψη από καταστροφή και στα πλαίσια της πολιτικής της για συνεχή βελτίωση αναπτύσσει και εφαρμόζει ακόμη καλύτερες πρακτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται και αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων απειλών.

Το προσωπικό της Εταιρίας επιμορφώνεται συνεχώς και έχει απόλυτη προσήλωσης στις Αρχές και τον κώδικα Αξιών και Δεοντολογίας ενεργώντας σαν φύλακας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η Εταιρία φημίζεται για την ελάχιστη ανακύκλωση του προσωπικού της και άριστη σχέση που αυτό έχει με τη Διοίκηση.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η Εταιρία θα τηρεί και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική σχέση με τον κάθε ένα πελάτη, τόσο σε έγγραφη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, η Εταιρία θα τηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων τα οποία μπορεί να προκύψουν από την ασφαλιστική σύμβαση και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.

Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας η τήρηση των δεδομένων θα διαρκεί μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία έχει αναπτυχθεί μηχανισμός ικανοποίησης των δικαιωμάτων και αιτημάτων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε:

i) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
ii) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
iii) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί,
iv) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών,
v) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
vi) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως αποτείνεστε τηλεφωνικά ή γραπτώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (Γιώργος Α. Λιόλης 22751243) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gmlinsurance@hotmail.com.

Εάν κατά την υποβολή του αιτήματος ή παραπόνου σας πιστεύετε ότι αδικείστε από την Εταιρία ή εάν έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας, μπορείτε να το υποβάλετε και γραπτώς στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ιάσονος 1, 2ος όροφος
1082 Λευκωσία
ΤΘ 23378
1682 Λευκωσία
Τηλ.: 22818456 Αρ. Φαξ: 22304565
Ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy